Bahasa Bali Bahasa Indonesia

Sem.ba.da

n nama anjing dl cerita Tantri yg suka memfitnah;