Bahasa Bali Bahasa Indonesia

gem.pi.nis → jem.pi.nis