Bahasa Bali Bahasa Indonesia

pa.a.bin.an (pa.bin.an)

n pangkuan