Bahasa Bali Bahasa Indonesia

ma.ki.lat

v terikat satu dg yg lain (tt kelapa);