Bahasa Bali Bahasa Indonesia

ngi.kir

v mengikir;