Bahasa Bali Bahasa Indonesia

ma.ki.kir

v terkikir;