Bahasa Bali Bahasa Indonesia

ki.kir.in

v kikiri;