Bahasa Bali Bahasa Indonesia

ka.ki.kir

v dikikir (oleh);