Bahasa Bali Bahasa Indonesia

ki.kir

1. n kikir

2. v asah (dg kikir): -- besiné asahlah besi itu