Bahasa Bali Bahasa Indonesia

ma.ki.kil

v berkaki