Bahasa Bali Bahasa Indonesia

ki.kik, ngi.kik

v mengikik (tertawa)