Bahasa Bali Bahasa Indonesia

ma.wa.yah

v memanggil kakek;