Bahasa Bali Bahasa Indonesia

ki.kig, ka.kag-ki.kig

v ke sana kemari