Bahasa Bali Bahasa Indonesia

ki.dem, ngi.dem

v terpejam (tt mata): ~ galakné, ki amat galak;