Bahasa Bali Bahasa Indonesia

2ki.bul, ngi.bul

v berbohong;