Bahasa Bali Bahasa Indonesia

ke.tug-ke.tug

v berdebar-debar