Bahasa Bali Bahasa Indonesia

ma.em.pu (mem.pu)

v terasuh;