Bahasa Bali Bahasa Indonesia

em.pu.na

v diasuhnya;