Bahasa Bali Bahasa Indonesia

em.pon

v urus (tt kewajiban pura);