Bahasa Bali Bahasa Indonesia

ngem.pok

v meneluri;