Bahasa Bali Bahasa Indonesia

ka.em.pok (kem.pok)

v diteluri (oleh);