Bahasa Bali Bahasa Indonesia

ka.ém.pok (kém.pok)

v dipetik (oleh);