Bahasa Bali Bahasa Indonesia

ma.em.peg (mem.peg)

v tergigit;