ke.tis-ke.tis

v rintik-rintik (tt hujan): ujan ~ hujan rintik-rintik;