Bahasa Bali Bahasa Indonesia

ke.tis, ma.ke.tis

v diperciki (air suci): sampun usan ~ sudah diperciki air suci;