Bahasa Bali Bahasa Indonesia

em.pak.anga

v dipatahkannya;